MILJØPOLICY SELVAAG BOLIG ASA

Som en av de største boligutviklerne i Norge har Selvaag Bolig en ambisjon om å være en ansvarlig samfunnsaktør med positive bidrag til miljøet. Selvaag har derfor forpliktet seg til å være en pådriver for miljøbevisste løsninger på lokalt og nasjonalt plan. Selskapets miljøengasjement skal påvirke beslutningstakere i en miljøbevisst retning.

Boligen er navet i framtidens bærekraftige byutvikling og Selvaag Bolig jobber derfor videre med å utvikle miljøvennlige boliger rimeligere, da alle mennesker i samfunnet burde få muligheten til å leve miljøvennlig.

Selvaag Bolig tar miljømessige hensyn i utøvelsen av sine boligutviklingsaktiviteter, og har innarbeidet miljøhensyn i planleggings- og styringssystemer, og i den daglige driften. Miljøpåvirkningen er primært knyttet til hvordan selskapets prosjekter bidrar til god steds- og byutvikling og er tilrettelagt for bærekraftig drift og sekundært til leverandørens energi- og materialbruk, avfall, inngrep i og bruk av naturressurser.

Selskapet prioriterer urbane pressområder, store byutviklingsprosjekter og arealeffektive boliger med så lite miljømessig fotavtrykk som mulig. Selvaag Bolig har ikke egen entreprenør, og handler byggetjenester utelukkende fra solide entreprenører som har høy kompetanse og dokumenterbar leveransekraft. Selskapet stiller krav til alle entreprenører for å sikre at byggeplassene blir drevet på en miljømessig skånsom måte.

Selvaag Boligs selskapsstyring, ledelse og organisering skal ivareta alle relevante myndighetskrav, lover og forskrifter, og selskapets etiske retningslinjer er et redskap for selvvurdering og videreutvikling av miljøarbeidet.

En sentral del av verdigrunnlaget til Selvaag AS er kravet om at Selvaag Bolig skal være en positiv bidragsyter i samfunnet gjennom å bidra til å beskytte miljøet. Verdigrunnlaget gjelder for alle selskapene eiet av Selvaag.

Selvaag Bolig har ambisjon om å bygge i transformasjonsområder og bidrar på denne måten til en bymessig fortetting i tråd med vedtatt politikk og god miljøtenkning. Selskapet konsentrerer derfor nye investeringer til områder og tomter i de største byene. Gjennom å konsentrere seg til knutepunkt i etablerte by- og boligområder, bidrar selskapet til at en større del av befolkningen kan bo urbant, på mindre areal, med lavere behov for energi og transport.

Selvaag Boligs langsiktige miljømål er å:

  • Legge til rette for at flest mulig mennesker kan leve miljøvennlig
  • Utvikle prosjekter som har bygningsmessige miljøbidrag
  • Fokusere på urbane, kompakte prosjekter nær knutepunkter
  • Ta i bruk økonomisk bærekraftige løsninger som gjør det mulig å utvikle klimavennlige boliger og bomiljøer
  • Delta i samfunnsdebatten, og utfordre etablerte løsninger
  • Vurdere miljøsertifisering av selskapet og fremtidige boligprosjekter

Målene skal nås ved at de implementeres i styringssystemene for prosjektgjennomføring.