VEDTEKTER FOR SELVAAG BOLIG ASA (PER 21. APRIL 2017)

 1. Selskapets foretaksnavn er Selvaag Bolig ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
 2. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
 3. Selskapets formål er å erverve og utvikle boligprosjekter med sikte på salg, kjøp og salg av eiendom, samt annen tilknyttet virksomhet, herunder næringseiendom. Selskapet kan delta i andre selskaper i inn- og utland i tilknytning til boligutvikling.
 4. Aksjekapitalen er kr 187 531 376 fordelt på 93 765 688 aksjer, hver pålydende kr 2,00. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.
 5. Selskapets styre skal bestå av fra tre til ni medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges for en periode på ett år.
 6. Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap.
 7. Selskapet skal ha en valgkomité som består av tre medlemmer.
  Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av og godtgjørelse til styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.
  Generalforsamling velger valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder. Valgkomiteen skal avgi innstilling om valg av medlemmer til valgkomiteen. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Generalforsamling fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.
 8. Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende saker:
  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  2. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
  3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
 9. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne, forutsatt at dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på Selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 10. Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.