Selvaag Boligs gjeld kan deles inn i fire kategorier med ulike formål og prioriteringer, herunder topplån, tomtelån, tilbakekjøpsavtaler med Urban Property og byggelån.

Grunnet konsernets virksomhet som eiendomsutvikler, er en stor del av konsernets eiendomsprosjekter finansiert i egne prosjektselskaper.

Selskapet har en langsiktig målsetning om at all arbeidskapital skal ligge i morselskapet Selvaag Bolig ASA, mens tomtelån og tilhørende byggelån skal etableres i egne selskaper (Single Purpose Entities).

TOPPLÅN

Topplån utgjør toppfinansieringen i morselskapet i Selvaag Bolig ASA. Denne gjelden er uavhengig av selskapets aktivitetsnivå og består av to kassekredittfasiliteter.

Den ene kassekredittfasiliteten er allokert til finansiering for oppstart av nye byggeprosjekter, mens øvrig topplån skal gå til generelle selskapsformål.

TOMTELÅN

Tomtelån utgjør den gjelden som er knyttet til finansieringen av ubenyttede tomter for fremtidig boligbygging. Normalt sett blir tomtekjøp finansiert med 50 prosent egenkapital og 50 prosent tomtelån, hvor lånet utstedes med sikkerhet i tomten.

Renter og utviklingskostnader betales med egenkapital frem til byggestart av det enkelte byggeprosjekt. Ved byggestart konverteres normalt det respektive tomtelån til byggelån, gitt 60 prosent forhåndssalg av prosjektet.

TILBAKEKJØPSAVTALER TOMTER (UP)

Selvaag Bolig gjennomførte i januar 2020 salg av en betydelig andel av sine ikke-byggestartede tomter til Urban Property, se egen note i konsernregnskapet for detaljert informasjon om transaksjonen. Vederlaget for salget av Portefølje B er ført opp som en gjeldsforpliktelse. Denne er kategorisert som kortsiktig gjeld tilbakekjøpsavtaler i konsernregnskapet.

BYGGELÅN

Byggelånene følger byggeprosjektene, og avhenger av aktivitetsnivået i konsernet. Det er separate byggelån for hvert byggeprosjekt, og byggekostnadene finansieres 100 prosent av byggelånet. Ved flere byggetrinn i ett prosjekt, er det vanlig med revolverende kredittfasilitet. Renter tillegges byggelånet (blir balanseført underveis), og kapitaliserte renteutgifter blir bokført som driftskostnader ettersom de er knyttet direkte til byggeprosessen.

Byggelån innfris når det aktuelle byggeprosjekt er ferdigstilt og overlevert.

GJELDSSTRUKTUR

Per 31. desember 2023 hadde Selvaag Bolig NOK 1 410 millioner i rentebærende gjeld fordelt på:

  • Selskapslån: 0 prosent
  • Tomtelån: 7 prosent
  • Tilbakekjøpsavtaler tomter (UP): 29 prosent
  • Byggelån: 64 prosent

Av rentebærende gjeld er NOK 682 millioner langsiktige lån.