Policy for menneskerettigheter

Selvaag Bolig ASA og datterselskaper skal respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i egen virksomhet og i vår verdikjede. Vi skal alltid å overholde gjeldende lover og regler, inkludert internasjonalt anerkjente konvensjoner om menneskerettigheter. Vi skal drive vår forretningsvirksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FN Global Compacts ti prinsipper.

Våre holdninger

  • Ivaretakelse av menneskerettigheter er en naturlig del av vår daglige aktivitet. Dette betyr blant annet at vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger, har gode systemer og rutiner for oppfølging og kontroll, og at vi iverksetter tiltak ved behov.
  • Arbeidet omfatter egne ansatte, leverandører og samarbeidspartnere, samt andre som blir berørt av vår virksomhet.
  • Vi er særlig oppmerksomme på menneskerettigheter i de områdene av vår verdikjede der det er størst risiko for at vår virksomhet kan påvirke negativt.

Våre handlinger

  1. Vi er klar over at det kan være utfordringer knyttet til arbeidstakerrettigheter og arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Vi har derfor en prekvalifikasjonsprosess som sørger for at vi utelukkende inngår avtaler med aktører som overholder våre krav. Disse kravene er beskrevet i vår LeverandørerklæringCcode of Conduct.
  2. Vi gjennomfører jevnlig aktsomhetsvurderinger av eksisterende leverandører og samarbeidspartnere.
  3. Vi har rutiner for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger av nye leverandører og samarbeidspartnere.

Utarbeidet av konsernledelsen i Selvaag Bolig ASA