Leverandørerklæring (code of conduct)

Selvaag Bolig ASA vektlegger å drive sin virksomhet i tråd med systemer og prosesser med mål om å fremme god forretningsskikk, samt motvikre og håndtere eventuelle negative konsekvenser for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Vi anser våre leverandører og forretningspartere, heretter «Leverandører», som en forlengelse av vår egen virksomhet. Denne leverandørerklæringen fastsetter følgelig prinsippene som Leverandører og av Selvaag Bolig ASA og Selvaag Bolig ASAs datterselskaper forventes å etterleve.

Leverandører forventes å operere i samsvar med denne erklæringen og er ansvarlige for å sikre at deres datterselskaper, tilknyttede selskaper og underleverandører er tilsvarende informert om og overholder denne erklæringen. Leverandører har et selvstendig ansvar for å sikre at deres egne forretningsforbindelser også har rutiner for å håndtere negative konsekvenser for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Forretningspraksis

Overholdelse av lover og forskrifter
Leverandøren forventes å følge alle gjeldende nasjonale og internasjonale lover og forskrifter. Dersom det skulle oppstå konflikt mellom slike forskrifter og denne erklæringen skal forskrift gjelde foran erklæringen.

Ikke-diskriminering
Leverandøren skal fremme likestilling i sin virksonhet og blant sine ansatte, og aktivt motarbeide diskriminering på ethvert grunnlag av kjønn, rase, farge, etnisk eller sosial opprinnelse, språk, religion eller tro, politisk oppfatning, minoritetsstatus, funksjonshemming, alder, seksuell legning eller annet grunnlag.Leverandører skal arbeide aktivt for å fremme et mangfoldig, trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

Antikorrupsjon
Selvaag Bolig aksepterer ingen form for korrupsjon. Leverandører skal derfor etablere prosesser for å motvirke korrupsjon i tråd med FN-konvensjonen mot korrupsjon. Leverandører forventes å bidra til rettferdig konkurranse og motsette seg dannelse av monopoler eller karteller, samt aktivt motvirke alle former for hvitvasking og terrorfinansiering.

Leverandøren skal være spesielt oppmerksom pågaver, tjenester eller andre fordeler som kan oppfattes som tilbudt for påvirke forretningsforholdet eller beslutningsprosessene mellom Leverandøren og Selvaag Bolig.

Lønn og ansettelse
Leverandøren forventes å overholde krav til minstelønn innen den jurisdiksjon den opererer i og sikre at arbeidstiden ikke er for byrdefull eller overdreven. Der den lovlige minstelønnen anses å være utilstrekkelig sammenlignet med alminnelige levekostnader bør leverandøren søke å betale over minstelønn. Alle ansatte, inkludert midlertidig ansatte, skal ha lovlig og forsvarlige arbeidskontrakter på et språk de forstår. Det skal tilstrebes at arbeidstiden ikke blir for høy. Dersom Leverandøren benytter et rekrutteringsbyrå skal ingen gebyrer eller andre kostnader overføres til den ansatte.

Personvern og databeskyttelse
Leverandøren forventes å sikre ansvarlig håndtering av personopplysninger og sensitiv informasjon i samsvar med gjeldende personvernlovgivning(GDPR). Dette inkluderer også sensitiv, konfidensiell eller fortrolig informasjon knyttet til Selvaag Bolig gitt gjennom avtaleforholdet.

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Menneskerettigheter
Som en forlengelse av Selvaag Boligs eget engasjement for menneskerettigheter forventes det at Selvaag Boligs Leverandører respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i sin virksomhet og aktivt unngår å medvirke til brudd på disse. Leverandørens tilnærming til menneskerettigheter skal være i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Forventningene til Leverandørens behandling av menneskerettigheter inkluderer blant annet samarbeid med Selvaag Bolig om aktsomhetsvurderinger ved oppstart av et nytt leverandørforhold, samt å gi Selvaag Bolig regelmessig/periodisk informasjon om aktsomhetsvurderinger vedrørende menneskerettigheter, når dette forespørres.

Leverandører skal ha en offentlig tilgjengelig menneskerettighetspolicy basert på internasjonale menneskerettighetsprinsipper. Policyen skal være forankret hos Leverandørens øverste ledelse.

Forbud mot tvangs- og barnearbeid
Selvaag Bolig har nulltoleranse for bruk av tvangsarbeid eller barnearbeid.

Leverandøren skal følgeinternasjonalt anerkjente arbeidsstandarder som angitt i Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) kjernekonvensjoner.Leverandøren skal sørge for å ha tilstrekkelige systemer og rutiner for å hindre tvangsarbeid og menneskehandel, og sikre at alle arbeidere står fritt til å forlate sitt arbeid etter eget ønske.

Leverandøren har forbud mot å bruke barnearbeid i noen av sine operasjoner. Dersom det oppdages barnearbeid, er Leverandøren ansvarlig for å iverksette umiddelbare tiltak for å adressere, håndtere og rette opp situasjonen.

Foreningsfrihet og rett til å inngå tariffavatale
Selvaag Bolig støtter sine ansattes rett til å danne og slutte seg til fagforeninger og til å være tilsluttet i tariffavtaler. På samme måte forventes det at selskapets leverandører tilstreber et åpent samarbeid med aktuelle fagforenings- og medarbeidergrupper og fremmer et miljø som støtter slike grupper.

Der organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger er begrenset i henhold til lokale lover og forskrifter, bør leverandøren likevel søke å gi sine ansatte andre muligheter til å påvirke sin arbeidssituasjon.

Underleverandører
Leverandørers underleverandører skal ikke benyttes for å indirekte medvirke til kunstig redusere kostnader gjennom billig arbeidskraft.

Alle underleverandører skal evalueres med tanke på utførelse og måloppnåelse vedrørende menneskerettigheter, arbeidsforhold, helse og sikkerhet. Leverandøren skal gjennomføre etterfølgende kontroller for å sikre at Selvaag Boligs forventninger etterleves.

Varsling
Kjente eller forventede brudd på lov/forskrift eller denne erklæringen kan rapporteres direkte til juridisk direktør i Selvaag Bolig ASA eller ved bruk av et anonymt, tredjepartsstyrt internettskjema som du finner her (https://www.selvaagboligasa.no/en/governance/whistleblowing).

Helse og sikkerhet

Helse og sikkerhet
Leverandøren skal aktivt søke å opprettholde et sunt og trygt arbeidsmiljø i samsvar med gjeldende arbeidsrettsstandarder, samt lokal og internasjonal lov. Leverandøren forventes å ivareta retningslinjer på arbeidsplassen basert på relevante ISO-standarder for helse, miljø og sikkerhet.

Miljø og klima

Miljøbevissthet
Det forventes at Leverandøren er bevisst miljøpåvirkningen av sitt arbeid, og at det i størst mulig grad benyttes miljøvennlige løsninger. Leverandører forventes videre å drive på en miljøvennlig måte, herunder måle og rapportere om miljøpåvirkning.


Forpliktelse

Ved å signere dette dokumentet anerkjenner og bekrefter vi vår forpliktelse til Selvaag Boligs leverandørerklæring som angitt ovenfor. Vi er aksepterer at Selvaag Bolig kan gjennomføre kontroller av vår praksis for å sikre etterlevelse av disse kravene. Avvik fra prinsippene i denne leverandørerklæringen skal adresseres umiddelbert.

Brudd på denne leverandørerklæringen kan medføre konsekvenser for leverandøren basert på lovbruddets alvor. Dette kan omfatte formelle advarsler, forespørsler om informasjon, eller i alvorlige tilfeller medføre umiddelbar oppsigelse av avtaleforholdet.