Styret har etablert styreutvalg som forberedende og rådgivende organer for styret.

Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité i henhold til selskapets vedtekter. Bestemmelsene vedrørende valgkomitéen ble vedtatt av generalforsamlingen avholdt 30. august 2011. Den samme generalforsamlingen vedtok instrukser for valgkomitéen. Valgkomitéen skal bestå av tre personer, og skal velges for en periode på to år.

I henhold til selskapets vedtekter, skal valgkomitéen gi innstilling til generalforsamlingen om valg av styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til disse. Forslaget skal begrunnes.

Valgkomitéen består av:

 • Gunnar Bøyum (leder)
 • Leiv Askvig
 • Helene Langlo Volle

Revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende organ for styret. Revisjonsutvalget velges av og blant styrets medlemmer, og skal bestå av minst to styremedlemmer. Minst ett av medlemmene bør ha erfaring fra utøvelse av regnskap- eller økonomiledelse, eller revisjon. Medlemmene oppnevnes av styret og endringer i sammensetningen gjøres når styret måtte ønske det, eller inntil de fratrer sin stilling som medlem av styret. Revisjonsutvalget består for tiden av følgende personer:

 • Gisele Marchand (leder)
 • Tore Myrvold

I tillegg møter selskapets revisor fast i alle møtene.

Styret har vedtatt en egen instruks for revisjonsutvalget. Revisjonsutvalget skal blant annet:

a) gjennomgå selskapets kvartals- og årsregnskap med tilhørende rapporter, herunder bærekraftsrapportering, samt forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen

b) ha løpende kontakt med foretakets valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet

c) vurdere og overvåke revisors uavhengighet og objektivitet, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor

d) vurdere kvaliteten på den eksterne revisjonen og ha ansvaret for å forberede foretakets valg av revisor og gi sin anbefaling

e) påse at selskapet har etablert tilstrekkelige og hensiktsmessige prosesser rundt internkontroll og risikostyring til å sikre etterlevelse av lover og regler i naturlig og nær tilknytning til finansiell- og ikke-finansiell rapportering

Kompensasjonsutvalg

Kompensasjonsutvalget er et forberedende og rådgivende organ for styret. Kompensasjonsutvalget som består av inntil tre medlemmer av styret, og disse er uavhengig av selskapets ledelse. Medlemmene oppnevnes av styret for en periode på to år, eller inntil de fratrer sin stilling som medlem av styret. For tiden består kompensasjonsutvalget av:

 • Olav Hindahl Selvaag (leder)
 • Gisele Marchand
 • Øystein Thorup

Styret har vedtatt en egen instruks for kompensasjons- utvalget. Kompensasjonsutvalget skal blant annet:

 1. forberede styrets behandling av lønn og vilkår for administrerende direktør
 2. forberede styrets behandling av målkort/KPIer som grunnlag for bonusutmåling til ledende ansatte
 3. forberede styrets behandling av prinsipielle spørsmål knyttet til lønnsnivå, bonussystemer, pensjonsvilkår, ansettelsesavtaler og lignende for selskapets ledende ansatte
 4. behandle særlige spørsmål knyttet til kompensasjon for ansatte i konsernet i den grad utvalget finner at disse berører forhold av særlig betydning for konsernets konkurranseposisjon, profil, rekrutteringsevne, omdømme osv.