1. INNLEDNING

1.1. Disse etiske retningslinjene er vedtatt av styret i Selvaag Bolig ASA og gjelder for hele konsernet.

1.2. Formålet med retningslinjene er å etablere en sunn bedriftskultur og bevare Selvaag Boligs integritet ved å hjelpe de ansatte til å etterleve standarder for god forretningsskikk. Videre er retningslinjene ment å være et redskap for selvvurdering og for videreutvikling av Selvaag Boligs identitet.

1.3. Retningslinjene gjelder for styret, administrerende direktør, alle ledere, medarbeidere og samarbeidspartnere til alle selskaper som er en del av Selvaag Bolig konsernet.

2. ETIKK

2.1. Våre grunnregler krever at styret og de ansatte opprettholder en høy etisk standard og personlig moral i utførelsen av sine forpliktelser for selskapet. Styret og de ansatte skal søke å opptre rettferdig, ærlig og med personlig integritet i sin befatning med andre ansatte, forretningsforbindelser, kunder, allmennheten, forretningsfellesskapet, aksjonærer, leverandører, konkurrenter og offentlige myndigheter.

2.2. Hverken Styret eller de ansatte skal søke å oppnå urimelige fordeler ved manipulasjon, hemmeligholdelse, misbruk av fortrolig informasjon, villedende fremstilling av vesentlige fakta, eller andre uredelige fremgangsmåter når de opptrer på vegne av Selvaag Bolig.

2.3. Vi aksepterer ikke diskriminering av ansatte, aksjonærer, styremedlemmer, kunder og leverandører på bakgrunn av etnisk bakgrunn, nasjonalitet, alder, kjønn eller religion. Alle skal behandles med verdighet og respekt og skal ikke bli utilbørlig hindret i utførelsen av sine plikter og ansvar.

3. ETISKE RETNINGSLINJER

3.1. VERDIER

Varme, kundeorienterte verdier
For å kunne leve opp til Selvaag Boligs visjon og ambisjoner, har vi to verdier som vi ønsker at skal prege alt vi gjør: omtanke og skaperkraft. Med nettopp omtanke og skaperkraft utvikler vi eiendommer til glede for generasjoner.

Omtanke
Omtanke handler om det store ansvaret for samfunnet og det nære ansvaret for den enkelte kunde og ansatte. I de store linjer viser vi vår omtanke gjennom å bygge boliger for folk flest, bidra positivt til samfunnet og beskytte miljøet, liv og helse. Vi viser omtanke for hverandre og våre kunder gjennom de små ting som å hjelpe hverandre, gi gode råd, være til å stole på, tenke på detaljene og være takknemlige.

Skaperkraft
Helt siden 1948 har Selvaag brutt grenser og satt standarder for boligbygging i Norge. Det har vært evnen til å få frem de gode ideene og gjøre disse om til faktiske handlinger og skape noe som har fått Selvaag Bolig dit det er i dag. Det er denne skaperkraften vi skal ha med oss både i stort og smått. Vi skal investere i gode idéer og utvikle nye metoder og konsepter. Vi skal tenke nytt og jakte på bedre løsninger.

Våre verdier er grundigere beskrevet og forklart i vår lille røde bok: ”Omtanke & Skaperkraft”.

3.2. ETISK STANDARD

Vi er opptatt av høy etisk standard og våre verdier, vår atferd og våre holdninger skal reflektere dette. Vi ønsker at alle skal føle at det er trygt å ha med Selvaag Bolig å gjøre, både våre kunder, andre eksterne parter og våre ansatte, derfor har vi etiske retningslinjer som vil sette en norm for god og ansvarlig opptreden. Våre etiske retningslinjer gjelder for alle våre ansatte og vil sammen med våre verdier bygge opp under en sunn forretningskultur som vi kan være stolte av. Gjennom høy etisk standard og sterk intern kultur skaper vi tillit og et godt omdømme, og viser våre kunder og omverdenen at vi er til å stole på. Etiske retningslinjer danner en norm for hva som anses som god ansvarlig opptreden i vårt konsern, men retningslinjene er ikke uttømmende.

Våre etiske retningslinjer er gjeldende for alle styremedlemmer, ledere, andre medarbeidere og alle som handler på vegne av Selvaag Bolig og underliggende konsernselskaper. Det er linjelederes ansvar å sikre at alle er kjent med, forstår og etterlever disse retningslinjene. Som leder skal du også sikre at det reageres på avvik og selv gå foran som et godt forbilde på etisk atferd. Som ansatt er det ditt ansvar å lese og etterleve retningslinjene, samt være forberedt på å kunne ta konsekvensene av eventuelle brudd på de etiske retningslinjene.

3.3. ÆRLIGHET OG REDERLIGHET

Vi skal være etterrettelige i alt vårt virke og sikre at lover og regler etterleves. Vi holder avtaler og løfter, både skriftlige og muntlige. Vi skal være ærlige og rettferdige mot hverandre og omverdenen. Som medarbeider i Selvaag Bolig konsernet plikter du å overholde lover, regler og interne retningslinjer, vise ansvar og utføre ditt arbeid sikkert og samvittighetsfullt. Du skal opptre ærlig og redelig, behandle alle med respekt og utvise god oppførsel overfor forretningsforbindelser, kolleger og andre.

3.4. SELSKAPETS EIENDOM OG EIENDELER

Du skal behandle Selvaag Bolig konsernets eiendom og eiendeler på en betryggende og sikker måte. Du skal respektere tilgangskontroller og sikkerhetsbestemmelser som er gjeldende for bruk av konsernets eiendeler, lokaler, IT teknisk utstyr og elektronisk informasjon.

3.5. KOMMUNIKASJON OG KONTAKT MED MEDIA

Vi er opptatt av at vi i Selvaag Bolig konsernet skal være profesjonelle og til å stole på og dette skal også reflekteres gjennom all vår kommunikasjon, informasjon og kontakt med media og offentligheten. Som ansatt i Selvaag Bolig skal du ha respekt for dette og være bevisst hvordan du representerer konsernet. Uttalelser til media skal kun skje i samsvar med den til enhver tid gjeldende fullmaktsmatrise eller i samråd med administrerende direktør i Selvaag Bolig. Det er administrerende direktør i Selvaag Bolig som skal uttale seg til media på vegne av selskapet og konsernet, med unntak av i prosjektspesifikke tilfeller der prosjektdirektør kan uttale seg etter avtale med administrerende direktør eller kommunikasjonsdirektør.

3.6. FULLMAKTER

Alle beslutninger i konsernet skal bli fattet på korrekt nivå, av korrekt person i henhold til de til enhver tid gjeldende interne fullmaktsbestemmelser. Du kan bare forplikte deg på vegne av selskapet om du har særskilt fullmakt til dette og du skal til enhver tid overholde din beløpsmessige fullmakt.

Du skal videre kjenne din kompetanse og ikke gå utover din ekspertise på en måte som kan gå utover levert eller opplevd kvalitet på Selvaag Bolig sine leveranser.

3.7. LOVER OG REGLER

Selvaag Bolig skal følge gjeldende lover, regler og offentlige pålegg for det landet selskapet opererer i. Det er styremedlemmenes plikt og de ansattes personlige ansvar å overholde de standarder og begrensninger som gjelder. Det inkluderer også reglene som har med regnskap og revisjon å gjøre samt interne regler (så sant disse ikke er i konflikt med gjeldende lovgivning).

3.8. ARBEIDSMILJØ

Selvaag Bolig skal være en profesjonell og positiv arbeidsgiver og vi skal skape et godt arbeidsmiljø. Vi skal ha gjensidig respekt for hverandre og for selskapet. Vi viser hverandre tillit og hjelper hverandre til suksess gjennom samarbeid. Alle skal jobbe for en åpen kultur der vi tar tak i vanskelige saker og konflikter, men der det er lov til å være saklig uenige. Vi skal ha et miljø som gir det enkelte individ mulighet til vekst og personlig utvikling og det er hver enkelts ansvar å stimulere til kompetanseutvikling, være ansvarsfull i sitt arbeid og dele av sin kunnskap.

Vi ønsker høy grad av tilfredshet blant de ansatte i Selvaag Bolig konsernet, og vi skal legge til rette for å ivareta våre ansattes helse og arbeidsmiljø. Selvaag Bolig har vedtatt retningslinjer basert på ISO standarder for helse, miljø og sikkerhet. Disse reglene skal også gjelde for alle våre leverandører. Hverken Selvaag Bolig eller forretningspartnere skal bruke barn som arbeidskraft.

I Selvaag Bolig respekterer vi grunnleggende menneskerettigheter. Vi aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering som følge av rase, religion, nasjonalitet, seksuell legning, kjønn eller annet. Vi tolererer ingen atferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende.

3.9. SAMHANDLING MED KUNDER, LEVERANDØRER, KONKURRENTER OG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Vi i Selvaag Bolig skal kjennes igjen ved å være til å stole på og vise alle vi samhandler med gjensidig respekt. Våre etiske retningslinjer gjelder i vår samhandling med kunder, leverandører, konkurrenter så vel som offentlige myndigheter. Vi holder avtaler og løfter – både skriftlige og muntlige.

Vi møter våre kunder med forståelse og respekt og vil alltid søke å yte våre kunder service innenfor det som er aksepterte interne retningslinjer og god forretningsskikk. Vi skal skape konkurransedyktig virksomhet og vi håndterer både leverandører og konkurrenter med ærlighet og profesjonalitet. Vi er en ansvarlig samfunnsaktør og møter offentlige myndigheter på en ansvarlig og åpen måte. Offentlig informasjon om Selvaag Bolig konsernet skal bare bli gitt av konsernledelsen.

Vi skal bidra til konkurranse og motvirke dannelse av monopoler og karteller. Ikke under noen omstendigheter skal Selvaag Bolig eller noen av våre ansatte ta del i handlinger som er i strid med gjeldende konkurranselov.

Selvaag Bolig aksepterer ikke noen form for korrupsjon. Ansatte skal utvise forsiktighet når det gjelder å motta eller yte gave, tjeneste eller annen ytelse fra eller til forretningsforbindelser. Moderate former for gjestfrihet og sosialt samvær hører med til normal forretningsskikk, men gaver, tjenester eller ytelser som er egnet til å påvirke dine handlinger i arbeidet for konsernet skal ikke aksepteres. Forhold som kan påvirke beslutningsprosesser eller kan gi andre grunn til å tro at det skjer er ikke akseptert.

Selvaag Bolig er mot hvitvasking av penger i enhver form og vil ta nødvendige forholdsregler for å hindre at selskapets transaksjoner kan brukes av andre til hvitvasking.

3.10. PRISER OG SKATT

Selvaag Boligs internprising skal fastsettes i henhold til prinsippene om "armlengdes avstand". Dette betyr at vi i prinsippet driver våre datterselskaper som uavhengige selskaper, dvs. handler som om datterselskapene var en motpart. Dette forenkler regnskaps- og skattespørsmål i de ulike enhetene.

3.11. LOJALITET, INTERESSEKONFLIKTER OG TAUSHETSPLIKT

Selvaag Bolig respekterer den enkelte medarbeiders private og personlige interesser, men forventer åpenhet og lojalitet overfor konsernet og konsernets interesser. Medarbeidere skal ikke søke å oppnå fordeler som er upassende eller på annen måte kan tenkes å skade konsernets interesser. Det er ikke tillatt å ha lønnet arbeid, eierinteresser eller påvirkningsmuligheter i forretningsvirksomhet hvis dette kan tenkes å svekke din lojalitet til konsernet. Du må ikke ta del i eller søke å påvirke en beslutning når det foreligger forhold om er egnet til å svekke tilliten til din objektivitet og uavhengighet. Skulle du bli oppmerksom på en mulig interessekonflikt skal du selv ta initiativet til å vurdere dette og kontakte din overordnede. En interessekonflikt kan involvere kunder, leverandører, entreprenører, eksisterende eller fremtidig ansatte, konkurrenter og andre forbindelser. Alle ansatte er ansvarlige for å varsle styret dersom det oppstår en situasjon hvor vedkommende har en materiell direkte eller indirekte interesse i en transaksjon eller andre anliggender hvor Selvaag Bolig er part.

Alle ansatte i Selvaag Bolig konsernet har taushetsplikt som følger av lov og skriftlig arbeidskontrakt. De har taushetsplikt overfor all forretningsinformasjon eller annen informasjon som kan tenkes å gi utenforstående tilgang på konfidensiell informasjon. Du skal også utvise forsiktighet overfor andre kolleger som ikke har bruk for informasjonen i sitt arbeid. Taushetsplikten skal forhindre at uvedkommende får tilgang til informasjon som kan skade Selvaag Bolig konsernets kunder, ansatte, virksomhet eller omdømme. Taushetsplikten skal også beskytte den enkeltes personvern og integritet. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er opphørt eller at oppdraget er utført. Det er bare administrerende direktør og styrets leder, eller den disse måtte delegere til, som kan uttale seg offentlig på vegne av Selvaag Bolig.

3.12. MILJØSPØRSMÅL

Som en ansvarlig samfunnsaktør er Selvaag Bolig opptatte av påvirkningen vi har på områdene hvor vi bygger boliger. Derfor skal vi etterstrebe å bli markedsledende i beskyttelse av miljøet. Alle ansatte har ansvar for å ha klart for seg de miljømessige effekter arbeidsoppgavene deres har på naturen og benytte miljøvennlige løsninger i den grad det er overkommelig.

3.13. INFORMASJON SOM KAN PÅVIRKE AKSJEKURSEN OG HANDEL I SELVAAG BOLIGS AKSJER

Selvaag Bolig er underlagt strenge regler knyttet til håndtering av ikke offentlig tilgjengelig informasjon som kan være egnet til å påvirke markedsprisen på aksjer eller andre finansielle instrumenter utstedt av Selvaag Bolig. Informasjon vurderes som egnet til å påvirke markedsprisene hvis en rasjonell investor ville ha reagert og fattet sine beslutninger annerledes om han hadde hatt tilgang til informasjonen.

Hvis du besitter slik informasjon, er det ditt ansvar å hindre at denne informasjonen kommer ut til ikke autoriserte personer eller når markedet via andre kanaler enn Oslo Børs sitt offisielle informasjonssystem. Hvis du besitter eller mottar kurssensitiv informasjon, skal du ikke handle i de finansielle instrumentene før informasjonen er offentlig tilgjengelig eller ikke lenger er kurssensitiv. Du må heller ikke formidle slik informasjon videre til andre, verken direkte eller indirekte, med unntak av personer som trenger denne informasjonen for å utføre sine plikter på vegne av Selvaag Bolig.

Ytterligere informasjon om dette finner du i Selvaag Boligs interne retningslinjer for innsideinformasjon, og skulle du være i tvil ta kontakt med Finansdirektør eller konsernadvokat. Alle ansatte må gjøre seg kjent med gjeldende lov og interne retningslinjer for innsideinformasjon før de handler i Selvaag Boligs aksjer.

3.14. REGNSKAPSFØRING OG RAPPORTERING I FORBINDELSE MED HANDEL I SELVAAG BOLIGS AKSJER

Selvaag Bolig skal etablere regnskapsprosedyrer og påse at alle transaksjoner blir registrert i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Alle ansatte er pålagt å følge retningslinjene våre for registrering og dokumentasjon av transaksjoner. Alle ansatte er ansvarlige for at transaksjoner rapporteres og dokumenteres i sin helhet og i henhold til gjeldende regnskapspraksis.

Selvaag Boligs rapportering skal for alle formål oppfylle gjeldende lover og regler og være fullstendig, rettferdig, nøyaktig, rettidig og forståelig.

3.15. BRUDD PÅ ETISKE RETNINGSLINJER

Skulle du bli oppmerksom på brudd på lover og regler eller brudd på Selvaag Bolig konsernets etiske retningslinjer, skal du ta dette opp med din nærmeste overordnede. Hvis dette ikke føles riktig eller ikke er mulig, skal du rapportere om hendelsen til konsernadvokaten, et medlem av Selvaag Boligs ledelse eller et styremedlem. Unnlatelse fra rapportering av brudd på lover og regler eller de etiske retningslinjene er i seg selv brudd på retningslinjene.

Ansattes etiske selvtest

Står du overfor et etisk dilemma, så still deg selv følgende spørsmål:

  • Er det lovlig?
  • Føles det riktig?
  • Ville jeg fortelle familie, en kollega eller en venn om det jeg gjør?
  • Tåler forholdet offentlighetens søkelys?

3.16. KONTROLL OG SANKSJONER

Som en integrert del av intern/ekstern revisjon, verdivurdering m.v. skal Selvaag Bolig regelmessig påse at alle sider ved disse etiske retningslinjer blir fulgt.

Styret i det relevante selskapet i konsernet skal foreta de handlinger det finner passende og undersøke rapporterte brudd på retningslinjene. De respektive styrer skal også rapportere til Selvaag Boligs styre dersom bruddet ikke er uvesentlig.

Dersom det foreligger et brudd skal det relevante styret eller overordnede foreta de nødvendige disiplinære eller preventive handlinger, vanligvis oppsigelse, avslutning av leverandøravtale, etc