FINANSIERINGSSTRATEGI

Selvaag Bolig har som målsetning å ha en kapitalstruktur som sikrer at selskapet til enhver tid har tilgang til nødvendig kapital for å møte gjeldende markedsforhold.

Videre har Selvaag Bolig som målsetning om til enhver tid å ha finansiell fleksibilitet til å kunne utnytte de markedsmuligheter som måtte oppstå. Konsernet skal videre ha tilstrekkelig likviditet til å møte løpende finansielle forpliktelser.

KAPITALSTRUKTUR

Selvaag Bolig ASA er finansiert med egenkapital og gjeld, hvorav rentebærende gjeld består av banklån og gjeld til Urban Property.

Sammensetningen av konsernets kapitalstruktur vil variere over tid, avhengig av selskapets vekst, kapitalutgifter, markedsutvikling, konkurranse og potensielle oppkjøp. Ved behov, vil selskapet søke å innhente ytterligere midler gjennom utstedelse av ny egenkapital og/eller fremmedkapital.

Fordelingen mellom egenkapital og gjeld vil normalt variere med aktivitetsnivået i selskapet, ettersom prosjektfinansieringen øker/ reduseres i takt med byggeaktiviteten i konsernet.