Finansiell risikostyring

Som boligutvikler er Selvaag Bolig eksponert for ulike risikofaktorer som kan påvirke konsernets virksomhet og økonomi. Risikofaktorene er knyttet til tomteutvikling, salg og gjennomføring av boligprosjekter, og kan deles inn i kategoriene «markedsrisiko», «operasjonell risiko» og «finansiell risiko».

Konsernet prioriterer arbeidet med risikostyring- og håndtering, og har etablert rutiner og kontrollsystemer for å begrense og kontrollere risikoeksponeringen.

Markedsrisiko

Markedsrisiko er hovedsakelig knyttet til endringer i boligetterspørselen, som er den primære driveren til selskapets inntekter. For å redusere markedsrisikoen, har konsernet interne krav knyttet til forhåndssalg, som krever at 60 prosent av boligene i et prosjekt skal være solgt før byggestart kan igangsettes.

Operasjonell risiko

Operasjonell risiko dreier seg primært om soliditeten til samarbeidspartnere, herunder entreprenørene, samt utviklingen i byggekostnader.

For å sikre forutsigbarhet og ha kontroll med kostnadsbildet i et prosjekt, inngår derfor Selvaag Bolig hovedsakelig totalentrepriser med store, veletablerte entreprenører med solid økonomi og dokumentert kvalitet i arbeidet. En totalentreprise er en avtale der entreprenøren tar all risiko for lønns- og prisvekst, slik at alle kostnader blir låst før salg og bygging iverksettes. I tillegg bidrar standardisering og detaljerte utformingsplaner til å redusere risiko for feil og forsinkelser. Det er videre utstrakt bruk av moduler i mange av selskapets byggeprosjekter. Dette bidrar til å redusere risiko i form av økt standardisering, samt at modulbygg er en rimeligere produksjonsform enn plassbygg og således bidrar til å redusere kostnadene.

Finansiell risiko

Renterisiko
Låneopptak med flytende rente eksponerer konsernet for renterisiko på fremtidige kontantstrømmer. Rentekostnadene blir kapitalisert som en del av byggeprosjektene, i takt med prosjektenes fremdrift. Ettersom store deler av konsernets rentebærende gjeld er knyttet opp mot aktivitetsnivået i selskapet, har selskapet valgt å ikke inngå noen form for rentesikringsavtaler for låneporteføljen.

Valutarisiko
Det aller meste av konsernets aktiviteter er basert i Norge. Konsernet kjøper imidlertid inn moduler fra utlandet i euro. Når kjøpekontrakt er signert med modulleverandør i utlandet låses kursen til fast kurs på fremtidig oppgjør, basert på betalingsplanen fra leverandøren. Konsernet er således i begrenset grad eksponert for valutarisiko, og har derfor valgt å ikke inngå egne sikringsavtaler for valuta.

Kredittrisiko
Konsernets kredittrisiko er i hovedsak knyttet til oppgjør av konsernets kundefordringer, primært knyttet til privatkunder som boligkjøpere. Selskapet stiller krav til kjøpere om 10 prosents forskuddsbetaling ved kjøpsinngåelse og at kjøper må dokumentere tilfredsstillende finansiering for fullstendig oppgjør ved overføring av eiendomsretten ved ferdigstillelse og overlevering av boligen.

Likviditetsrisiko
Konservativ likviditetsstyring innebærer å ha tilstrekkelig likvide eiendeler og tilgjengelig finansiering gjennom kredittlinjer til å møte konsernets forpliktelser. Selskapet har en aktiv likviditetsforvaltning, og styrer sin likviditetsrisiko ved å opprettholde tilstrekkelige kontantbeholdninger, ha banktjenester og lånerammer hovedsakelig tilknyttet konsernkontoordning, samt ved kontinuerlig overvåkning av prognoser og faktiske kontantstrømmer.

Finansieringsrisiko
Selvaag Bolig er avhengig av å ha tilgang til kapital for å kunne realisere tomtene og bygge boliger. På fremmedkapitalsiden har selskapet gode og nære relasjoner til sine hovedbankforbindelser, som er nordiske banker med god soliditet. Til tross for at bankene har blitt mer restriktive på utlån, har selskapet fått tilgang på nødvendig finansiering til sine prosjekter. Samtidig benytter Selvaag Bolig seg av obligasjonsmarkedet. I tillegg benyttes det alternative løsninger ved nye tomtekjøp, ved å inngå avtaler med grunneiere om opsjon om fremtidig kjøp.