Gjeld og kredittfasiliteter

Selvaag Boligs gjeld kan deles inn i tre kategorier med ulike formål og prioriteringer, herunder topplån, tomtelån og byggelån.

Grunnet konsernets virksomhet som eiendomsutvikler, er en stor del av konsernets eiendomsprosjekter finansiert i egne prosjektselskaper.

Selskapet har en langsiktig målsetning om at all arbeidskapital skal ligge i morselskapet Selvaag Bolig ASA, mens tomtelån og tilhørende byggelån skal etableres i egne selskaper (Single Purpose Entities).

Topplån

Topplån utgjør toppfinansieringen i morselskapet i Selvaag Bolig ASA. Denne gjelden er uavhengig av selskapets aktivitetsnivå, og består av to kassekredittfasiliteter og ett obligasjonslån.

Den ene kassekredittfasiliteten er allokert til finansiering for oppstart av nye byggeprosjekter, mens øvrig topplån skal gå til generelle selskapsformål.

Tomtelån

Tomtelån utgjør den gjelden som er knyttet til finansieringen av ubenyttede tomter for fremtidig boligbygging. Normalt sett blir tomtekjøp finansiert med 50 prosent egenkapital og 50 prosent tomtelån, hvor lånet utstedes med sikkerhet i tomten.

Renter og utviklingskostnader betales med egenkapital frem til byggestart av det enkelte byggeprosjekt. Ved byggestart konverteres normalt det respektive tomtelån til byggelån, gitt 60 prosent forhåndssalg av prosjektet.

Byggelån

Byggelånene følger byggeprosjektene, og avhenger av aktivitetsnivået i konsernet. Det er separate byggelån for hvert byggeprosjekt, og byggekostnadene finansieres 100 prosent av byggelånet. Ved flere byggetrinn i ett prosjekt, er det vanlig med revolverende kredittfasilitet. Renter tillegges byggelånet (blir balanseført underveis), og kapitaliserte renteutgifter blir bokført som driftskostnader ettersom de er knyttet direkte til byggeprosessen.

Byggelån innfris når det aktuelle byggeprosjekt er ferdigstilt og overlevert.

Gjeldsstruktur

Per 31.desember 2019 hadde Selvaag Bolig NOK 2 253 millioner i rentebærende gjeld fordelt på:

  • Topplån: 0 prosent
  • Tomtelån: 57 prosent
  • Byggelån: 43 prosent

Av rentebærende gjeld er NOK 1 092 millioner langsiktige lån.