Samfunnsansvar

Samfunnsansvar og bærekraft

Selvaag Bolig skal skape verdier for samfunnet gjennom å bygge gode boliger og ved å jobbe aktivt for å sikre bærekraftig bolig- og byutvikling. Dette innebærer blant annet at selskapet prioriterer urbane pressområder, utvikler arealeffektive boliger med størst volum i lavere prisklasser, etterstreber kostnadseffektivitet, og jobber for sikre gode offentlige rammevilkår gjennom en tydelig tilstedeværelse i samfunnsdebatten. Etiske, sosiale og miljømessige hensyn er integrert i den daglige driften. Selskapet har som mål å være en god og trygg arbeidsplass, og krever at selskapet og selskapets leverandører driver sin virksomhet i henhold til gjeldende lover og regelverk. Selvaag Bolig skal videre være en ansvarlig samfunnsaktør og minimere utslipp til og ødeleggelser av det ytre miljø. Selskapet har etiske retningslinjer som er beskrevet på www.selvaagboligasa.no. Det jobbes kontinuerlig med å sikre at ansatte har kjennskap til og følger alle selskapets retningslinjer som omhandler samfunnsansvar og bærekraft. I 2020 har selskapet utvidet sine redegjørelser for bærekraft som en egen del av årsrapporteringen. Dette arbeidet fortsetter i 2021 og selskapet kartlegger og klargjør seg for ytterligere ikke-finansiell rapportering i forbindelse med nye norske lovkrav og innføringen av EU- forordningen EU Taxonomy. I 2021 vil selskapet konkretisere ytterligere mål og tiltak.

Utfyllende informasjon finnes i selskapets årsrapport i kapittelet som omhandler bærekraft.