Samfunnsansvar

Selvaag Bolig skal oppfylle krav til:

  • Menneskerettigheter og sosial dumping
  • Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold
  • Påvirkning av det ytre miljø
  • Bekjempelse av korrupsjon og prissamarbeid

Selvaag Bolig er blant de ledende boligutviklingsselskapene i Norge. Virksomhetens aktivitet har stor betydning for norske underleverandører, offentlig velferd og verdiskaping. I 2016 omsatte virksomheten for 3 mrd. kroner ved hjelp av 96 årsverk. Aktiviteten i 2016 medførte, ifølge beregninger fra analyseselskapet NyAnalyse, en samlet etterspørsel fra norske underleverandører til en verdi av om lag 2,5 milliarder kroner, og bidro til å beskjeftige om lag 1 700 årsverk hos disse og øvrige deler av verdikjeden.

Selvaag Bolig skal skape verdier for samfunnet gjennom å bygge gode boliger som flest mulig mennesker har råd til å kjøpe, utvikle gode boligområder, og bidra aktivt i utviklingen av bærekraftige byer. Dette innebærer blant annet at selskapet prioriterer urbane pressområder og store byutviklingsprosjekter, utvikler arealeffektive boliger med størst volum i lavere prisklasser, etterstreber kostnadseffektivitet, og jobber for sikre gode offentlige rammevilkår gjennom en tydelig stemme i samfunnsdebatten.

Etiske, sosiale og miljømessige hensyn er integrert i den daglige driften. Selskapet har som mål å være en god og trygg arbeidsplass og krever at selskapet og selskapets leverandører driver sin virksomhet i henhold til gjeldende lover og regelverk. Selvaag Bolig skal videre være en ansvarlig samfunnsaktør og minimere utslipp til og ødeleggelser av det ytre miljø. Selskapet har etiske retningslinjer som er beskrevet på www.selvaagboligasa.no.

Selskapet redegjør også for eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er tatt inn i denne årsrapporten samt på selskapets nettsider selvaagboligasa.no. Det jobbes kontinuerlig med å sikre at ansatte har kjennskap til og følger alle selskapets retningslinjer. For å sikre etterlevelse skal alle ansatte gjennomføre et obligatorisk e-læringskurs i etikk og samfunnsansvar. Ved utgangen av året hadde samtlige ansatte fullført og bestått kurset.

Menneskerettigheter og sosial dumping

Selvaag Bolig har ikke egen entreprenør og kjøper således inn entreprenørtjenester for betydelige summer hvert år. Dette gir store muligheter til å påvirke bransjen i kampen mot sosial dumping. Selvaag Bolig stiller krav om, og jobber kontinuerlig for å bidra til at leverandører og underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår som er lovpålagte. Selvaag Bolig har hovedsakelig virksomhet i Norge og kjøper inn tjenester primært fra velrenommerte, store norske entreprenørselskaper. I tillegg kjøper selskapet entreprenørtjenester fra to store aktører i Estland og Polen. Selskapet aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering som følge av rase, religion, nasjonalitet, seksuell legning, kjønn eller annet, og tolererer ingen atferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende.
Selvaag Bolig stiller krav om at sosial dumping ikke skal forekomme hos selskapets leverandører, samt at alle lovpålagte krav følges. Dette er blant annet tatt inn i kontrakter med leverandører av entreprenørtjenester. På denne måten bidrar selskapet til å sikre at samarbeidspartnere og leverandører arbeider i henhold til gjeldende lover og regler og at det ikke forekommer sosial dumping i verdikjeden. Arbeid som utføres i Norge av ansatte fra leverandører og/eller samarbeidspartnere følger norsk tariff og norske lover. Leverandører som utfører arbeid på norske byggeplasser skal blant annet til enhver tid kunne dokumentere at arbeidskraften som benyttes på byggeplassene er lovlig. Dette følges opp med jevnlige kontroller.

Det har, selskapet bekjent, ikke forekommet sosial dumping eller brudd på menneskerettigheter i Selvaag Bolig eller hos selskapets leverandører i 2016. Selskapets rutiner for å sikre menneskerettigheter og motvirke sosial dumping anses å fungere godt, og arbeidet med å forbedre disse fortsetter i 2017. Det vises for øvrig til selskapets etiske retningslinjer punkt 3.8 ”Arbeidsmiljø” inntatt på selskapets hjemmesider www.selvaagboligasa.no

Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Selvaag Bolig skal være en inkluderende arbeidsplass der arbeidstakerrettighetene til alle medarbeidere sikres i henhold til gjeldene lover.

Kompetanseheving
Alle medarbeidere gis mulighet til faglig utvikling og kompetanseheving, blant annet gjennom kurs, seminarer og faglige samlinger internt og eksternt. Alle ledere med personalansvar skal gjennomføre årlige medarbeidersamtaler. Kompetanseheving er et sentralt punkt i disse samtalene. I 2016 ble det videre innført et mellomlederprogram som er obligatorisk for alle mellomledere med personalansvar. Programmet skal bevisstgjøre ledergruppen på egen lederstil, er praktisk rettet og skal gi konkrete verktøy som lederen kan bruke i sitt daglige arbeid. Den største kompetanseutviklingen skjer imidlertid i det daglige arbeidet internt i selskapet. Være seg blant annet at ansatte får oppgaver innenfor nye fagområder og i nye prosjekter, samt at kompetanse deles og heves i de respektive avdelingene og på tvers av disse.

Medarbeidertilfredshet
Arbeidsmiljøet i Selvaag Bolig anses som svært godt. Selskapet måler medarbeidertilfredshet årlig, og i 2016 var resultatene de beste for selskapet noensinne. Målet er at selskapet skal være en av landets mest attraktive arbeidsplasser. I 2016 ble det, på bakgrunn av medarbeiderundersøkelsen, gjort en rekke tiltak blant annet for å styrke mellomlederfunksjonen, etablere arenaer for kompetansedeling, og fortsette arbeidet med å styrke informasjonsflyten internt i selskapet. Det ble også gjort særskilte tiltak i de respektive avdelingene. Nye målinger viser at tiltakene har fungert godt. Selvaag Bolig er sertifisert som ”great place to work”. Sertifiseringen er utviklet av Great Place to Work Institute, og er basert på en global standard for hva som kjennetegner en god arbeidsplass. Det er utført en kartlegging og vurdering av Selvaag Boligs organisasjons- og lederpraksiser, samt grundig vurdering for å avdekke styrker, svakheter og forbedringsområder.

Arbeidsmiljø og sykefravær
Styret legger vekt på at selskapene gir høy prioritet til arbeidet med å redusere sykefravær og forebygge skader. Konsernet har et mål om at sykefraværet skal være lavere enn 3,0 prosent. Sykefraværet i konsernet var 1,5 prosent i 2016 mot 3,5 prosent i 2015 og 3,1 prosent i 2014. For morselskapet var sykefraværet 1,8 prosent i 2016 mot 2,7 prosent i 2015 og 3,3 prosent i 2014. Det har ikke vært registrert skader med fravær blant selskapets ansatte i løpet av 2016. Selskapet jobber kontinuerlig med tiltak som reduserer sykefravær.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Selvaag Bolig har vedtatt retningslinjer basert på ISO-standarder for helse, miljø og sikkerhet. Gjennom byggherreforskriften og internkontrollforskriften oppfyller Selvaag Bolig kravene som stilles til byggherrer om oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplasser. I alle prosjekter blir det inngått avtaler i tråd med forskriftenes krav, og det rapporteres regelmessig på SHA til daglig leder og styre i tråd med forskriftenes retningslinjer. Selvaag Bolig stiller særskilte krav til SHA ved alle totalentrepriser. Egne bestemmelser er tatt med i alle kontrakter selskapet inngår med entreprenører om totalentreprise. Som byggherre utarbeider Selvaag Bolig SHA-plan for byggeprosjektene, og sikrer at totalentreprenøren følger opp alle kravene som er definert i kontrakten. Det gjennomføres jevnlige kontroller på byggeplass. Tiltak iverksettes umiddelbart dersom avvik avdekkes. Rutinene fungerer godt og videreføres.

Likestilling
Konsernet har som generell policy at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling eller annen form for diskriminering knyttet til kjønn eller etnisk bakgrunn. Konsernet vektlegger kompetanse, ikke kjønn, alder eller etnisk bakgrunn ved ansettelser. Av konsernets ansatte utgjør kvinner 49 prosent. Andelen kvinnelige ledere utgjør 33 prosent.

Påvirkning av det ytre miljø

Selvaag Bolig har fokus på miljømessige hensyn i utøvelsen av konsernets boligutviklingsaktivitet, og har innarbeidet hensynet til det ytre miljø i sine planleggings- og styringssystemer. Selskapet skal i minst mulig grad påvirke miljø og klima negativt. Påvirkning av det ytre miljø er primært knyttet til energibruk, materialer, avfall, inngrep i og bruk av naturressurser samt hvordan boligprosjektene bidrar til god steds- og byutvikling. Selvaag Bolig bygger boliger etter gjeldene lover og forskrifter. Disse stiller blant annet strenge krav til at byggene skal være klimavennlige og energieffektive. Selskapet jobber videre med å utvikle miljøvennlige boliger rimeligere, blant annet slik at selskapet lettere vil kunne tilpasse sine boliger til eventuelle fremtidige og skjerpede myndighetskrav. Det interne arbeidet evalueres jevnlig. Byggene og byggeprosessen følges opp løpende gjennom interne og eksterne kontroller. Selskapets rutiner og styringssystemer anses som gode, og videreføres uten endringer.

Bekjempelse av korrupsjon og prissamarbeid

Selvaag Bolig aksepterer ikke noen form for korrupsjon. Ansatte skal utvise forsiktighet når det gjelder å motta eller yte gave, tjeneste eller annen ytelse fra eller til forretningsforbindelser.

Selvaag Bolig aksepterer ingen form for prissamarbeid med andre aktører. Ansatte skal ikke medvirke til noen form for prissamarbeid med forretningsforbindelser eller andre, som kan virke konkurransevridende eller i strid med gjeldende regler mot prissamarbeid og/eller kartellvirksomhet. Regler og praktisering er kjent blant ansatte, blant annet gjennom opplæringsprogrammer for nyansatte og gjennomgang ved fellessamlinger, og er tilgjengelig på selskapets hjemmesider. Det ble ikke avdekket tilfeller av prissamarbeid eller korrupsjon i 2016, og det jobbes kontinuerlig med å styrke ansattes kjennskap til selskapets rutiner, blant annet gjennom et obligatorisk kurs i etikk og samfunnsansvar som også omhandler temaet. Det vises for øvrig til selskapets etiske retningslinjer punkt 3.9 ”Samhandling med kunder, leverandører, konkurrenter og offentlige myndigheter” inntatt på selskapets hjemmesider www.selvaagboligasa.no

Varslingsrutiner

Selskapets etiske retningslinjer pkt. 3.15 inneholder bestemmelser om rutiner ved eventuell mistanke om brudd på formelle lover og regler og selskapets etiske retningslinjer. Rutinen anviser den ansatte til å ta spørsmålet opp linjevei, eventuelt med juridisk direktør. Selskapet har også en kanal for anonym varsling (whistleblowing) på selskapets intranettsider som går til selskapets juridiske direktør. Dette skal senke terskelen for å varsle om brudd. De etiske retningslinjene er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmesider og intranett.