Komiteer

Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité i henhold til selskapets vedtekter. Bestemmelsene vedrørende valgkomitéen ble vedtatt av generalforsamlingen avholdt 30. august 2011. Den samme generalforsamlingen vedtok instrukser for valgkomitéen. Valgkomitéen skal bestå av tre personer, og skal velges for en periode på to år av gangen.

I henhold til selskapets vedtekter, skal valgkomitéen gi innstilling til generalforsamlingen om valg av og godtgjørelse til styrets medlemmer. Forslaget skal begrunnes. Generalforsamlingen velger medlemmer til valgkomitéen, herunder leder av komitéen. Valgkomitéen skal gi en anbefaling om valg av medlemmer til valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomitéen består av:

  • Steinar Mejlænder-Larsen (leder)
  • Leiv Askvig
  • Helene Langlo Volle

Revisjonsutvalg

Selskapet har etablert et revisjonsutvalg i samsvar med den norske allmennaksjeloven som skal bestå av to eller tre medlemmer valgt av og blant medlemmene av styret. Medlemmene av revisjonsutvalget oppnevnes av styret for en periode på to år, eller inntil de fratrer sin stilling som medlem av styret. Revisjonsutvalget består for tiden av følgende tre personer:

  • Gisele Marchand, leder
  • Tore Myrvold

Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende utvalg for styret. Revisjonsutvalget skal: a) forberede styrets oppfølgning av regnskapsrapporteringsprosessen, b) overvåke systemene for internkontroll og risikostyring, c) ha løpende kontakt med foretakets valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet, d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet og objektivitet i forhold til foretaket, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor, utgjør en trussel mot revisors uavhengighet og objektivitet i forhold til foretaket.

Selskapet har vedtatt egne instrukser for revisjonsutvalget som fastsetter ytterligere detaljer om utvalgets plikter, sammensetning og prosedyrer.

Godtgjørelsesutvalg

Selskapethar etablert et godtgjørelsesutvalg som består av to medlemmer av styret. Medlemmene av godtgjørelsesutvalget skal være uavhengig av selskapets ledelse. Medlemmene av godtgjørelsesutvalget oppnevnes av styret for en periode på to år, eller inntil de fratrer sin stilling som medlem av styret.

Godtgjørelsesutvalget er et forberedende og rådgivende utvalg for styret som skal forberede styrets saker for vurdering og vedtak om godtgjørelse, samt andre tilknyttede forhold, til selskapets ledende ansatte. Godtgjørelsesutvalget skal bistå styret i å utforme prinsipper og strategier for godtgjørelse til selskapets ledelse. Selskapets godtgjørelsesutvalg rapporterer og gir anbefalinger til styret, men styret har ansvaret for gjennomføringen av slike anbefalinger.

Selskapet har vedtatt egne instrukser for godtgjørelsesutvalget som fastsetter ytterligere detaljer om utvalgets plikter, sammensetning og prosedyrer.

Godtgjørelsesutvalget består av:

  • Olav H. Selvaag
  • Gisele Marchand
  • Øystein Thorup