Retningslinjer for Godtgjørelse

RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Disse retningslinjene er utarbeidet av styret i Selvaag Bolig ASA i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og skal behandles og godkjennes av selskapets generalforsamling 27. april 2021, jf. allmennaksjeloven § 5-6, 3. ledd.

Retningslinjene gjelder for konsernledelsen (administrerende direktør, viseadministrerende direktør og konserndirektører) og styremedlemmer valgt av de ansatte i Selvaag Bolig ASA. Retningslinjene gjelder for regnskapsåret 2021 og frem til nye retningslinjer vedtas av generalforsamlingen.

For å kunne gjennomføre strategi, bærekraftmål og ivareta langsiktige interesser, må selskapet rekruttere, utvikle og beholde ledere med relevant erfaring. Det er derfor viktig at selskapet tilbyr konkurransedyktig godtgjørelse. Disse retningslinjene skal gi et klart rammeverk for godtgjørelse til ledende ansatte.

Hovedprinsipper for selskapets lønnspolitikk for ledende ansatte

Lønn til ledende ansatte i Selvaag Bolig og konsernselskaper skal fastsettes ut fra følgende hovedprinsipper:

  1. Godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men ikke ledende

Godtgjørelsen skal i hovedsak være skreddersydd for å tiltrekke og beholde dyktige ledere. Godtgjørelsen (summen av mottatt lønn og ytelser) skal være på nivå med godtgjørelse for sammenlignbare ledende stillinger i lignende virksomheter.

  1. Godtgjørelsen skal være motiverende

Hovedelementet i godtgjørelsen til ledelsen bør være fast lønn, selv om variabel tilleggsgodtgjørelse benyttes for å motivere til å etterstrebe å forbedre selskapets resultater på både kort og lang sikt. Det må være klare sammenhenger mellom målene som bestemmer variabel lønn og selskapets målsetninger. Kriteriene vil være basert på omstendigheter som er mulig for ledelsen å påvirke, og skal spesifisere en tydelig periode som variabel lønn vil bli bestemt for. En del av den totale godtgjørelsen kan i tillegg være relatert til selskapets aksjekjøpsprogram.  

Typer godtgjørelse og prinsipper for goder som kan tilbys i tillegg til fast lønn

Godtgjørelsen til ledende ansatte består av fast lønn, bonusordning, aksjeinsentiv, pensjonsordninger, og

andre goder. Variabel godtgjørelse bør ha spesifikke maksimumsbeløp for den aktuelle mottakeren. Selskapet har søkt å strukturere en plan som kombinerer grunnlønn, kortsiktige bonuser og aksjeinsentiv for (i) å motivere ledende ansatte til å etterstrebe å realisere selskapets strategiske og finansielle mål, (ii) å tiltrekke og beholde dyktige ledere og (iii) å tilby godtgjørelse som er konkurransedyktig.

Den faste lønnen er hovedelementet i godtgjørelsen. I det følgende beskrives individuelle fordeler som kan tildeles i tillegg til fast lønn. Med mindre det er spesifikt nevnt, gjelder det ingen spesielle vilkår, betingelser eller tildelingskriterier for de nevnte fordelene.

Variabel godtgjørelse

Den variable godtgjørelsen er knyttet til verdiskaping for aksjonærene over tid og er strukturert for å skape en eierkultur som sikrer samsvar mellom aksjonærene og ledende ansatte. Den variable godtgjørelsen bestemmes både av oppnåelsen av nøkkelindikatorer og mål både på individuelt nivå og på selskapsnivå. Ledende ansatte, både individuelt og som gruppe, kan påvirke oppnåelsen av nøkkelindikatorene og målene.

Bonusordning

Selvaag Bolig har etablert en bonusordning for ledende ansatte som er basert på selskapets økonomiske og operasjonelle resultater samt de ledende ansattes personlige mål. Det årlige bonusbeløpet er begrenset til 100 % av grunnlønn.  Ordningen gjennomgås minimum årlig.

Aksjekjøpsprogram

Selvaag Bolig har etablert et aksjekjøpsprogram der ledende ansatte kan velge å kjøpe aksjer i selskapet for et beløp begrenset oppad til den enkeltes årslønn. Aksjene er rabattert med 30 prosent og har tre års omsetningsbegrensning. Målet er at eierskap skal gi selskapet økt verdiskaping gjennom økt engasjement og lojalitet. Aksjekjøpsprogrammet er beskrevet i selskapets årsrapport.

Pensjonsordninger og forsikring

Selskapet har etablert en tjenestepensjonsordning i henhold til norsk tjenestepensjonslov. Dette er innskuddspensjonsordning. Alle ledende ansatte er medlemmer av selskapets ordinære pensjonsordning. Selskapet kan undertegne førtidspensjonsavtaler for ledende ansatte, men det er foreløpig ikke inngått slike avtaler.

Naturalytelser

Ledende ansatte kan få tilbud om naturalytelser som er vanlige for sammenlignbare stillinger. Eksempler er telefon, bredbånd, aviser, firmabil/bilordning og parkering.

Vilkår for oppsigelse og etterlønnsordninger

Administrerende direktør har ikke oppsigelsestid. Øvrige ledende ansatte har en oppsigelsestid på 6 måneder. Administrerende direktør har 12 måneders etterlønn ved oppsigelse. Bakgrunnen for dette er at styret kan be administrerende direktør om å fratre umiddelbart.

Det kan inngås avtaler om sluttvederlag med andre ledende ansatte for å sikre at sammensetningen av ledende ansatte er i tråd med selskapets behov. Eventuelle fratredelsesordninger utarbeides på en slik måte at de er akseptable både internt og eksternt. I tillegg til lønn og andre goder i løpet av oppsigelsestiden, skal ikke slike ordninger gi rett til etterlønn i en periode som overstiger 12 måneder.

Styremedlemmer valgt av ansatte

Godtgjørelse for styrearbeid til ansattvalgte styremedlemmer foreslås av valgkomiteen og vedtas av selskapets generalforsamling på samme måte som for aksjonærvalgte styremedlemmer. For ytterligere informasjon om godtgjørelse til ansattvalgte styremedlemmer, se note 22 i årsregnskapet.

Forberedelse og beslutningsprosess for etablering, gjennomgang og implementering av retningslinjene

Styret har etablert et kompensasjonsutvalg. Kompensasjonsutvalget forbereder blant annet styrets behandling av lønn, lønnsordninger og årlige kriterier for variabel lønn for ledende ansatte. Kompensasjonsutvalget forbereder også retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer. Styret skal utarbeide nye retningslinjer minst hvert fjerde år og fremlegge forslaget for godkjenning av generalforsamlingen. Retningslinjene skal gjelde frem til nye retningslinjer vedtas av generalforsamlingen. For hvert regnskapsår fremover skal styret utarbeide en rapport om lederlønn og gjøre denne tilgjengelig for aksjonærene på selskapets nettside minst tre uker før den ordinære generalforsamlingen.

Godtgjørelse til administrerende direktør skal fastsettes av styret i tråd med godkjente retningslinjer etter forberedelse og forslag fra kompensasjonsutvalget. Godtgjørelse til øvrige ledende ansatte skal fastsettes av administrerende direktør i samsvar med godkjente retningslinjer og etter konsultasjon med kompensasjonsutvalget dersom det anses nødvendig.

Hensyn til lønn og ansettelsesvilkår for andre ansatte

I utarbeidelsen av retningslinjene skal det tas hensyn til lønns- og ansettelsesforhold for ansatte i konsernet. Nivået for godtgjørelse er vurdert i lys av informasjon om de ansattes totale inntekt, komponentene i godtgjørelsen og økning og vekst over tid. Informasjon om lønns- og ansettelsesforhold i konsernet utgjør en del av kompensasjonsutvalgets og styrets beslutningsgrunnlag når de vurderer om retningslinjene og begrensningene angitt i disse er rimelige.

Avvik fra disse retningslinjene

Prinsippene i disse retningslinjene er bindende for selskapet etter at de er vedtatt av generalforsamlingen.

Styret kan likevel beslutte å helt eller delvis fravike retningslinjene i enkeltsaker, forutsatt at det foreligger spesielle omstendigheter som gjør dette nødvendig. Kompensasjonsutvalget forbereder styrets vurderinger om saker som gjelder godtgjørelse, herunder om fravikelse av disse retningslinjene. Eventuelle avvik skal etterrapporteres til generalforsamlingen ved påfølgende ordinære generalforsamling.

Redegjørelse for lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

Avtalene som er inngått med ledende ansatte i løpet av regnskapsåret 2020 er i samsvar med prinsippene for fastsettelse av betaling og godtgjørelse til ledende ansatte som ble  behandlet av generalforsamlingen i 2020. Bonusutbetaling for medlemmene av konsernledelsen i 2020 lå i gjennomsnitt på et beløp på 90 % av den maksimale bonusen.

Til tross for enkelte endringer i strukturen for godtgjørelse til ledelsen, har styret ikke identifisert noen vesentlige negative konsekvenser som følge av avtaler om lønn og annen godtgjørelse i 2020, og mener at retningslinjene for variabel godtgjørelse og aksjeprogram fremmer verdiskaping for konsernet.

For ytterligere informasjon om godtgjørelse til ledelsen, se note 22 i årsregnskapet.

Oslo, 31. mars 2021

Styret til Selvaag Bolig ASA